Kosár tartalma (0 Cikk) Ügyfél profil.Emlékeztetőt olvasPénztárhoz megy

Általános Szállítási Feltételek

Webáruházunkban kizárólag fogyasztónak nem minősülő személyektől fogadunk el kiszállítást igénylő (nem személyes átvételű) vételi ajánlatot:
A 2014.06.13-án élebe lépett "45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól" szabályozása miatt fogyasztóktól kizárólag személyes átvételű vételi ajánlatot, rendelést áll módunkban elfogadni.
Webes, elektronikus, illetve AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉST, vételi ajánlatot, rendelést kizárólag fogyasztónak nem minősülő vállalkozásoktól, a szolgáltatásokat, áru vételt gazdasági tevékenységük körében igénybe vevő személyektől tudunk elfogadni.

HALMOS Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A HALMOS Kft. Általános Szállítási Feltételei

1.1
Eladó valamennyi szállítása, teljesítése és ajánlata kizárólag saját Általános Szállítási Feltételei (továbbiakban ÁSZF) alapján történik. Ez mindazon szerződések része, melyeket az eladó HALMOS Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban Eladó) Vevővel (továbbiakban Vevő) az általa kínált árukról köt, még abban az esetben is, ha ezekről a jövőben nem állapodnak meg újra. A Vevő, vagy harmadik fél üzleti feltételei nem kerülnek alkalmazásra, még akkor sem, ha az Eladó egyes esetekben érvényességüknek nem mond ellent. Más üzleti feltételek kizárólag akkor érvényesek, ha azokról írásos, minden fél részéről cégesen ellenjegyzett megállapodás született. Vevő, Eladónak adott vételi ajánlatával, visszavonhatatlanul elismeri Eladó ÁSZF -t.

1.2 A 2014.06.13-án élebe lépett "45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól" szabályozása miatt fogyasztóktól kizárólag személyes, üzlethelyiségünkben tett vételi ajánlatot, rendelést áll módunkban elfogadni.
Webes, elektronikus, illetve AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉST, vételi ajánlatot, rendelést kizárólag a fogyasztónak nem minősülő, a szolgáltatásokat, áru vételt gazdasági tevékenységük körében igénybe vevő személyektől tudunk elfogadni.

2.1 Eladó valamennyi ajánlata kötelezettség nélküli, amennyiben nincs kifejezetten kötelező érvényűként feltüntetve. Eladó a vételi ajánlatokat vagy megbízásokat kézhezvétel után 2 munkanapon belül elfogadhatja. A vételi ajánlatok, azok visszaigazolásával válnak Vevő és Eladó részére árajánlattá és megrendeléssé.

2.2 Eladó és Vevő közötti jogviszonyt kizárólag az írásos adás-vételi szerződés, valamint ez az ÁSZF határozza meg. Az ÁSZF feltételei csak az írásos adás-vételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben érvényesek.

2.3 Eladó jogosult legfeljebb 10%-kal eltérni a megállapodott mennyiségtől. A vételár mindig a valóban leszállított mennyiséghez igazodik. Eladó termékeit folyamatosan fejleszti. Ennek érdekében a műszaki változtatások jogát fenntartja. Eladó az áru szállításakor jogosult arra, hogy eltérjen az áru adataitól és megjelenítésétől, amennyiben a kereskedelemben szokásos eltérésekről és műszaki, valamint jogi előírásokon alapuló eltérésekről van szó, ha ez nem befolyásolja a szerződésben megállapított célra történő használhatóságot. Vevőnek minden rendeléskor meg kell adni, ha különleges követelményeket és mérettartást ír elő.

3.1 Az árak a vételi ajánlat visszaigazolásában felsorolt teljesítési és szállítási tartalomra vonatkoznak EXW (EX WORKS, INCOTERMS 2000 szerint) paritáson, Forintban (HUF) fizetve. Az árak nem tartalmazzák a csomagolás, export- vagy import szállítmányoknál a vám, és vámoltatás, valamint egyéb illetékek költségét. Áraink nettó árak, azokat az adott termékre érvényes általános forgalmi adó (ÁFA) terheli.

3.2 Az áru, illetve a kiállított számlák ellenértéke készpénzben fizetendő. Nettó 200.000 Ft áruérték alatt kizárólag készpénzes fizetés lehetséges. Az átutalásos számlák értéke 30 naptári napon belül mindenféle levonás nélkül fizetendő. A számla megfizetésének határideje vonatkozásában az összeg Eladónál való jóváírásának dátuma mérvadó.

3.3 Az áru, annak hiánytalan megfizetéséig Eladó tulajdonát képezi. Amennyiben Vevő nem fizet az esedékességkor, a kifizetetlen összegeket az esedékesség napjától éves 20 % késedelmi kamat terheli. Ennek megfizetése nem érinti a késedelemmel okozott további károk érvényesítését.

3.4 Vevő ellenköveteléseinek felszámítása vagy ilyen igények miatt a fizetések visszatartása nem engedélyezett.

3.5 Eladónak jogában áll a még kifizetetlen szállításokat és teljesítéseket csak előlegfizetés vagy biztosítéknyújtás esetén teljesíteni vagy kivitelezni, ha a szerződéskötés után olyan körülményekről szerez tudomást, melyek lényegesen csökkenthetik Vevő hitelképességét és amely az Eladónak a szerződésből származó, Vevő által kifizetetlen követeléseinek kifizetését veszélyeztetik. Ha a Vevő két hetes határidőn belül sem nyújt biztosítékot, az Eladónak jogában áll a szerződéstől elállni.

3.6 Az áru átadása után a kárveszély átszáll Vevőre és Vevő viseli a raktározás költségeit is. Az Eladó általi raktározás esetén a raktárköltségek lejárt hetenként a raktározandó szállítmányállomány számlaösszegének 0,25%. A további, vagy ennél magasabb költségek érvényesítésének és bizonyításának jogát fenntartjuk.

4.1 A szállítás raktárból (1033 Budapest Szentendrei út 89-93) történik. Az Eladó által megadott szállítási és teljesítési határidők és időpontok mindig csak megközelítő információk, amennyiben nem garantáltak kifejezetten fix időpontot, vagy nem állapodtak meg ilyenben. Áru küldés esetén a szállítási időpontok a szállítmányozónak való átadás időpontjára vonatkoznak. Amennyiben Vevő nem teljesíti a megrendelés teljesítéséhez szükséges kötelezettségeit, Eladó követelheti a szállítási idő megfelelő meghosszabbítását.

4.2 Eladó nem vállal felelősséget a szállítás ellehetetlenüléséért vagy a szállítási késedelemért, amennyiben azok vis major vagy egyéb, a szerződéskötés időpontjában még nem előrelátható, az Eladótól független események következtében történtek meg. Amennyiben ezen események jelentősen megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik Eladónak a szállítást vagy teljesítést és a korlátozás nemcsak átmeneti ideig tart, Eladó elállhat a szerződéstől. Átmeneti időtartamú korlátozás esetén a szállítási vagy teljesítési határidő meghosszabbodik vagy eltolódik a szállítási és teljesítési időpontok a korlátozás időtartamával plusz megfelelő indulási határidővel. Amennyiben a késedelem miatt nem várható el Vevőtől a szállítás vagy teljesítés elfogadása, akkor az Eladónak intézett azonnali írásos nyilatkozattal elállhat a szerződéstől.

5.1 A szerződéses viszonyból eredő valamennyi raktári tétel teljesítési helye Eladó H-1033 Budapest Szentendrei út 89-93. alatti telephelye. Import termékek közvetlenül Vevőhöz szállítása esetén a teljesítés helye a külföldi gyártó, illetve beszállító partner raktára, telephelye.

5.2 A kárveszély legkésőbb a szállítás tárgyának szállítmányozónak, fuvarozónak vagy a küldemény eljuttatásával megbízott harmadik személynek történő átadásakor száll át a Megrendelőre. A rakodás kezdete mérvadó e tekintetben. Ez abban az esetben is érvényes, ha részszállítások is történnek, vagy ha Eladó átvállalta a szállíttatást. Ha a szállítás vagy átadás olyan körülmény miatt késik, melynek Vevő az okozója, akkor a kárveszély attól a naptól fogva száll át Vevőre, melyen az Eladó szállításra kész és ezt a Vevőnek jelezte. Eladó a szállítmányt csak Vevő kifejezett kívánságára és annak költségére biztosítja.

6.1 A jótállási határidő a szállítás megkezdésétől számított egy év. A szállított tárgyakat a Vevőhöz vagy annak megbízottjához való kiszállítás után azonnal alaposan ellenőrizni kell! A kiszállított tárgyak akkor számítanak elfogadottnak, hibátlannak, ha Eladó a szállított termékek kiszállítása utáni, vagy a hiány felfedezése utáni 7 munkanapon belül, vagy abban az időpontban, amikor Vevőnek a hiány a szállított tárgy normál használata közben, vagy közelebbi ellenőrzés után felismerhetővé válik, nem kap írásos mennyiségi/minőségi kifogást nyilvánvaló, vagy más olyan hiányosságokra vonatkozólag, melyek nem voltak felismerhetőek az azonnali, alapos vizsgálatkor. A garancia, illetve jótállás érvényesítéséhez a terméket azonosító számlánk, illetve bizonyos termékeknél - ahol a gyártó megköveteli - a jótállási-, vagy garancia jegy is szükséges.

6.2 A szállított áru tárgyi hiánya esetén Eladó jogosult a neki nyújtott határidőn belül a hiányt kiküszöbölni vagy pótszállítást küldeni. A jótállás érvényét veszti, ha Vevő, Eladó beleegyezése nélkül, maga, vagy harmadik személy által megváltoztatja a szállítás tárgyát és ezáltal a hiánypótlás lehetetlenné válik, vagy elvárhatatlan módon megnehezedik.

7.1 Eladó kárpótlásra vonatkozó szavatossága akármilyen jogi okból is legyen, lehetetlenülés, késés, hiányos vagy hibás szállítás, szerződésszegés, szerződéses megállapodás kötelezettségének megszegése és tiltott cselekvés miatt, amennyiben vétkesség miatt történik, a jelen 7. pont kikötésével korlátozva van.

7.2 Eladó nem felel
a) szervezetei, törvényes képviselői, alkalmazottai vagy egyéb tevékenységi segédei egyszerű gondatlansága esetén,
b) nem vezető pozíciójú alkalmazottai vagy egyéb tevékenységi segédei durva gondatlansága esetén, amennyiben nem lényeges szerződésszerű kötelezettség megszegéséről (alapvető kötelezettség) van szó. Alapvető kötelezettségnek jelen szerződés valamennyi fő- és mellékkötelezettsége számít, melyek objektív szempontból lényegesek a szerződés céljának elérése érdekében.

7.3 Eladó 7.2 szerinti jótállása olyan károkra korlátozódik, melyeket Eladó szerződéskötéskor a szerződésszegés lehetséges következményeként előre látott vagy előre kellett látnia. A közvetett károk és eredő károk, melyek a szállítás tárgyának hiánya következtében történtek, csak akkor pótolhatóak, amennyiben ilyen károk a szállítás tárgyának rendeltetésszerű használata esetén jellemzően elvárhatóak. A fenti jótállási kizárások és korlátozások ugyanabban a mértékben vonatkoznak az Eladó szerveire, törvényes képviselőire, alkalmazottaira és egyéb tevékenységi segédeire.

7.4 Amennyiben Eladó műszaki tájékoztatást nyújt vagy tanácsadó feladatot lát el és ezek az információk vagy ez a tanácsadás nem tartozik az ő által nyújtandó, szerződéses teljesítési tartalomba, akkor ez ingyenesen és a szavatosság kizárásával történik.

7.5 A 7. pont korlátozásai nem vonatkoznak az Eladó azon szavatosságára, mely szándékos magatartás miatt történik, garantált minőségi tulajdonságokra vonatkozik, életet, testi épséget vagy egészséget veszélyeztet, vagy a termékszavatossági törvény vonatkozik rá.

7.6 Egyszerű gondatlanságból adódó szavatosság esetén Eladó tárgyi, vagy személyi károkért nyújtandó pótlási kötelezettsége káresetenként 3.000.000,- Ft-ra korlátozódik, akkor is, ha szerződésileg fontos kötelességek megszegéséről van szó.

8.1 Eladótól a Vevőnek szállított áru valamennyi biztosított követelés teljes kifizetéséig Eladó tulajdona marad. Az árut nem szabad elzálogosítani, sem pedig biztosítékként átruházni. A fenntartott áru viszontértékesítése esetén Vevő biztonságból már most átruházza a szerzővel szemben ebből adódó követelést Eladónak.

8.2 Megrendelés lemondása. Elállás.
Vevő megrendelését oly módon mondhatja le, hogy levelet ír nekünk a megrendeles@halmos.hu-ra, vagy faxot küld a +36 1 430 18 24-es számra. Amennyiben megrendelésében raktári tételről van szó és a futár még nem vette át csomagját, úgy kívánsága teljesült. Későbbi értesítés esetén a csomagolás, oda-vissza szállítás és ügyitézés összes költségét Megrendelő viseli. Amennyiben az Ön kívánságára beszerzett nem raktári tételről van szó úgy a Vevő (fogyasztó) vásárlástól való elállásra vonatkozó joga a Ptk. 1959. évi törvény alapján akkor áll fenn, ha a termék hibás és a hiba nem javítható ki, a kötelezett a hiba javítását nem vállalja, vagy a hiba kijavítása rövid idő alatt értékcsökkenés és a jogosult érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1 Eladó és Vevő szerződéses kapcsolatából eredő valamennyi viszályos kérdés illetékessége az Eladó székhelye szerint illetékes budapesti bíróság. Az Eladó és Vevő viszonyában kizárólag a Magyar Köztársaság jogrendszere mérvadó. A szerződés nyelve a magyar. Az ezzel kapcsolatos összes kommunikáció magyar nyelven történik.
-Legutolsó módosítás: 2014.06.12

MI ÉVEK ÓTA A LEGMEGBÍZHATÓBBAK KÖZÉ TARTOZUNK!

Tanusított minőségirányítási rendszerünk van!

Bemutatkozás Tevékenységek MSZ EN ISO9001:2015 Általános Szállítási Feltételek Adatvédelmi nyilatkozat Reklamáció, jogorvoslat Cím és nyitvatartás ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Így vásárolhat boltunkban Fizetési- és szállítási módok Oldaltérkép / Tartalomjegyzék Teljes terméklista Márkák és Partnerek Impresszum NEM FIZETŐK Hírek / Blog Letöltések Videók gyűjteménye Vizilabda >> Angyal Dániel

A (C) HALMOS Kft. valamennyi szállítása, teljesítése és ajánlata kizárólag saját Általános Szállítási Feltételei (ÁSZF) alapján történik. Általános Szállítási Feltételeink teljes szövegét megtalálja az Általános Szállítási Feltételek menüpont alatt.

Minden megadott ár nettó ár, tehát azokat + ÁFA terheli.

A fogyasztóvédelmi törvény jelenlegi szabályozása miatt web-áruházunkat informálódás céljára mindenki használhatja, de fogyasztóktól kizárólag személyes áruátvételű vételi ajánlatot áll módunkban elfogadni. Kiszállítást igénylő vételi ajánlatot, rendelést kizárólag a fogyasztónak nem minősülő, tehát a szolgáltatásokat gazdasági tevékenysége körében igénybe vevő személytől tudunk elfogadni, illetve teljesíteni.

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban.

A halmos.hu domén adatainak bármilyen módú rögzítése, másolása kizárólag a HALMOS Kft. írásos beleegyezése esetén megengedett! A szerzői jogok megsértését a törvény bünteti!
(C) HALMOS Tanácsadó- Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft. Minden jog fenntartva.

Sütiket (cookies) használunk a weboldalunkon, hogy látogatóinkat minél jobban kiszolgálhassuk. többet szeretnék tudni